Wado-Ryu Kata

Basic Kata

Taikyoku Kata

Pinan Kata

Pinan Shodan
Pinan Nidan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan

Advanced Kata

Naihanchi
Bassai
Kushanku
Wanshu
Jion
Jitte
Chinto
Niseishi
Seishan
Rohai