Yakusoku Kumite, Shorin-Ryu (Jissen Karate-Jutsu)

Yakusoku Kumite, Shorin-Ryu.

Stay tuned, for upcoming videos.

Prev 1 of 0 Next
Prev 1 of 0 Next