Shorin-Ryu Kata

Kihon Kata

Taikyoku Shodan
Taikyoku Nidan
Taikyoku Sandan
Taikyoku Yondan
Taikyoku Godan
Gekisai Dai Ichi
Gekisai Dai Ni

Pinan Kata

Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan

Naihanchi

Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan

Shuri-te / Tomari-te (1)

Passai Dai
Kusanku Dai
Jion
Jitte
Ji’in
Empi (Wanshu – Tomari-te)
Sesan
Rohai
Matsukaze (Okan)
Ananku
Chinto
Nijushiho (Niseishi)
Chinte
Gojushiho Sho

Shuri-te / Tomari-te (2)

Passai Sho
Kusanku Sho
Hangetsu
Sochin
Meikyo
Unsu
Wankan
Gojushiho Dai

Naha-te

Kaishu Kata
Saifa

Heishu Kata
Sanchin (Goju)
Sanchin (Uechi)
Tensho

Go Kenki

Haffa