Shorin-Ryu Kata

Kihon Kata

Taikyoku Shodan
Taikyoku Nidan
Taikyoku Sandan
Taikyoku Yondan
Taikyoku Godan
Gekisai Dai Ichi (Chojun Miyagi)
Gekisai Dai Ni (Chojun Miyagi)

Pinan Kata

Core Kata
Pinan Shodan (Itosu)
Pinan Nidan (Itosu)
Pinan Sandan (Itosu)
Pinan Yondan (Itosu)
Pinan Godan (Itosu)

Naihanchi

Core Kata
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan (Itosu)
Naihanchi Sandan (Itosu)

Shuri-te / Tomari-te

Core Kata
Passai Dai (Itosu)
Kusanku Dai (Itosu)
Jion
Jitte
Ji’in
Wanshu
Sesan
Rohai
Wankan (Matsukaze)
Ananku
Chinto
Niseishi
Chinti (Chintei)
Gojushiho Sho

Passai Sho (Itosu)
Kusanku Sho (Itosu)
Unsu
Gojushiho Dai

Naha-te

Core Kata
Sanchin (Goju)
Sanchin (Uechi)
Tensho

Go Kenki

Core Kata
Haffa
Hakkaku