Shorin-Ryu (Jissen Karate-Jutsu) Kata

Core Kata #1

Pinan Kata

Pinan Shodan (Itosu)
Pinan Nidan (Itosu)
Pinan Sandan (Itosu)
Pinan Yondan (Itosu)
Pinan Godan (Itosu)

Naihanchi

Naihanchi Shodan

Shuri-te / Tomari-te

Passai Dai (Itosu)
Kusanku Dai (Itosu)
Jion
Wanshu
Ananku
Rohai
Sesan
Wankan (Matsukaze)
Chinto
Niseishi

Core Kata #2

Naihanchi

Naihanchi Nidan (Itosu)
Naihanchi Sandan (Itosu)

Shuri-te / Tomari-te

Jitte
Ji’in
Chinti (Chintei)
Gojushiho Sho

Optional Kata

Shuri-te / Tomari-te

Passai Sho (Itosu)
Kusanku Sho (Itosu)
Gojushiho Dai
Unsu

Naha-te

Sanchin (Goju)
Sanchin (Uechi)
Tensho

Go Kenki

Haffa
Hakkaku

Optional Kihon Kata

Shuri-te / Tomari-te

Taikyoku Shodan
Taikyoku Nidan
Taikyoku Sandan
Taikyoku Yondan
Taikyoku Godan

Naha-te

Gekisai Dai Ichi (Chojun Miyagi)
Gekisai Dai Ni (Chojun Miyagi)