Shorin-Ryu Kata

Kihon Kata

Taikyoku Shodan
Taikyoku Nidan
Taikyoku Sandan
Taikyoku Yondan
Taikyoku Godan
Gekisai Dai Ichi
Gekisai Dai Ni

Pinan Kata

Core Kata
Pinan Nidan
Pinan Shodan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan

Naihanchi

Core Kata
Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan

Shuri-te / Tomari-te (1)

Core Kata
Passai Dai
Kusanku Dai
Jion
Jitte
Ji’in
Wanshu
Sesan
Rohai
Wankan (Matsukaze)
Ananku
Chinto
Niseishi
Chinti (Chintei)
Gojushiho Sho

Shuri-te / Tomari-te (2)

Passai Sho
Kusanku Sho
Empi
Hangetsu
Sochin
Meikyo
Wankan
Unsu
Gojushiho Dai

Naha-te

Kaishu Kata
Saifa

Heishu Kata
Core Kata
Sanchin (Goju)
Sanchin (Uechi)
Tensho

Go Kenki

Core Kata
Haffa
Hakkaku

Check out Go Kenki for those katas