Kata Bunkai, Shorin-Ryu (Jissen Karate-Jutsu)

Kata Bunkai, Shorin-Ryu.

Stay tuned, for upcoming videos.