Shito-Ryu Kata

Kihon Kata

Kihon Kata Ichi
Kihon Kata Ni
Kihon Kata San
Kihon Kata Yon
Kihon Kata Go
Ten no Kata
Chi no Kata

Heian/Pinan Kata

Pinan Shodan
Pinan Nidan
Pinan Sandan
Pinan Yondan
Pinan Godan

Ryuei-Ryu

Anan / Annan
Heiku
Ohan
Pachu
Paiho
Paiku

Check out Ryuei-Ryu for those katas

Aragaki-te

Unshu
Seisan
Shihohai
Sochin
Niseishi
Sanchin

Check out Arakaki-Te for those katas

Tekki/Naihanchi

Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan

Shuri-te / Tomari-te

Ananko
Bassai Dai
Bassai Sho
Bassai Matsumura
Bassai (Tomari-te)
Chinte
Chinto
Chinto (Tomari-te)
Gojushiho
Jiin
Jion
Jitte
Kosokun Dai
Kosokun Sho
Kosokun
Matsukaze
Rohai Matsumora (Tomari-te)
Rohai Matsumura
Rohai Shodan
Rohai Nidan
Rohai Sandan
Unshu / Unsu
Wanshu
Wanshu (Tomari-te)

Naha-te

Kururunfa
Saifa
Sanchin
Sanseiru
Seienchin
Seipai
Seisan
Shisochin
Suparimpei
Tensho

Mabuni

Aoyagi
Happo Sho
Juroku
Kensho
Kenshu
Myojo
Shinsei
Kosokun Shiho
Kosokun Sho

Bai He Quan (White Crane)

Nipaipo/Neipai
Hakkaku
Haffa
Hakufa
Hakutsuru
Happoren/Paipuren
Hakucho

Check out Go Kenki for those katas