Yakusoku Kumite, Shorin-Ryu, Matsubayashi-Ryu

Yakusoku Kumite, Shorin-Ryu, Matsubayashi-Ryu.