Goju-Ryu Kata

Taikyoku Kata

Taikyoku Jodan
Taikyoku Chudan
Taikyoku Gedan
Taikyoku Kake Uke
Taikyoku Mawashi Uke

Gekisai Kata (Kihon Kata)

Gekisai Dai Ichi
Gekisai Dai Ni

Naha-te (Heishu Kata)

Sanchin
Tensho

Naha-te (Kaishu Kata)

Saifa
Seiyunchin
Sanseirū
Seipai
Shisōchin
Seisan
Kururunfa
Suparimpei