Go Kenki Kata

BAI HE QUAN (WHITE CRANE)

Nipaipo/Neipai
Hakkaku
Haffa
Hakufa
Hakutsuru
Happoren/Paipuren
Hakucho