Arakaki-Te Kata

Empty hand Kata

Unshu
Seisan
Shihohai
Sochin
Niseishi
Sanchin

Kobudo kata

Arakaki-no-kun
Arakaki-no-sai
Sesoku-no-kun