Shoto-Ryu Kata

Taikyoku Kata

Taikyoku Shodan
Taikyoku Nidan
Taikyoku Sandan
Taikyoku Yondan
Taikyoku Godan

Heian/Pinan Kata

Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan

Shuri-te / Tomari-te (Funakoshi)

Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Bassai Dai
Kanku Dai
Empi
Gankaku
Hangetsu
Jion
Jitte

Shuri-te / Tomari-te

Bassai Sho
Kanku Sho
Jiin
Chinte
Sochin
Meikyo
Gojushiho Dai
Gojushiho Sho
Nijushiho
Wankan
Unsu

Naha-te

Gekisai Dai Ichi
Gekisai Dai Ni
Saifa
Tensho
Sanchin (Goju)
Sanchin (Uechi)