Shoto-Ryu Kata

Taikyoku Kata

Taikyoku Shodan
Taikyoku Nidan
Taikyoku Sandan
Taikyoku Yondan
Taikyoku Godan

Heian/Pinan Kata

Heian Shodan
Heian Nidan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan

Shuri-te / Tomari-te

Tekki Shodan
Tekki Nidan
Tekki Sandan
Bassai Dai
Bassai Sho
Kanku Dai
Kanku Sho
Jion
Jitte
Ji’in
Empi
Hangetsu (1)
Sesan (2)
Gankaku
Nijushiho
Chinte
Sochin
Meikyo (1)
Rohai (2)
Unsu
Wankan
Ananku (Matsubayashi)
Gojushiho Sho
Gojushiho Dai

Naha-te

Gekisai Dai Ichi
Gekisai Dai Ni
Saifa
Sanchin (1) (Goju)
Sanchin (2) (Uechi)
Tensho