Shorin-Ryu Kata

Taikyoku Kata (Kihon Kata)

Taikyoku Shodan
Taikyoku Nidan
Taikyoku Sandan
Taikyoku Yondan
Taikyoku Godan

Pinan (Heian) Kata

Pinan Nidan (H. Shodan)
Pinan Shodan (H. Nidan)
Pinan Sandan (H. Sandan)
Pinan Yondan (H. Yondan)
Pinan Godan (H. Godan)

Naihanchi (Tekki)

Naihanchi Shodan
Naihanchi Nidan
Naihanchi Sandan

Shuri-te / Tomari-te (Core Kata)

Passai Dai
Kusanku Dai
Jion
Jitte
Ji’in
Empi
Sesan
Rohai
Matsukaze Wankan
Ananku

Shuri-te / Tomari-te

Passai Sho
Kusanku Sho
Hangetsu
Gankaku
Nijushiho
Chinte
Sochin
Meikyo
Unsu
Wankan
Gojushiho Sho
Gojushiho Dai

Naha-te (Kihon Kata)

Gekisai Dai Ichi
Gekisai Dai Ni

Naha-te

Kaishu Kata
Saifa

Heishu Kata
Sanchin (Goju)
Sanchin (Uechi)
Tensho